Rada nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.:

 1. Zbigniew Mieczysław Sebastian – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Zbigniew Mieczysław Sebastian jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. W roku 1978 uzyskał tytuł dr nauk technicznych. Od roku 1973 zatrudniony na Politechnice Wrocławskiej, początkowo jako doktorant, starszy asystent, a następnie jako adiunkt naukowo – dydaktyczny. W latach 1979 – 1980 pracował jako adiunkt na University of Missouri, USA. W latach 2001 – 2011 wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. W latach 2008 -2012 prorektor ds. współpracy z zagranicą w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Od 2003 r. członek Rady Naukowej, a od 2012 rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Od roku 1982 pracował w Przedsiębiorstwie Zagranicznym w Polsce kolejno jako szef produkcji, zastępca dyrektora ds. eksportu i importu, a następnie jako dyrektor naczelny. Od roku 1995 Przewodniczący Rady Nadzorczej Fabryk Mebli Forte S.A., a od 1996 Przewodniczący Rady Nadzorczej Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., w latach 1998- 2003 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. Od roku 1996 pełni funkcję Prezesa Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. W latach 1999 – 2009 Członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej, w tym w latach 2005 -2009 Wiceprezes KIG, a od roku 2009 Członek Rady KIG. Członek Społecznej Rady Gospodarczej oraz Komitetu ds. Współpracy z Zagranicą przy Marszałku Dolnego Śląska. Od roku 2003 zasiada we władzach Unii Izb Gospodarczych Łaby i Odry z siedzibą w Berlinie. Konsul Honorowy Chile we Wrocławiu. Złożony egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa poświadczony dyplomem nr 4767/2002 wydanym przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Od roku 1995 członek Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A..
 2. Bernard Woźniak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  Dyrektor Finansowy z wieloletnim doświadczeniem pracy w wymagających sektorach: dóbr konsumpcyjnych, farmaceutycznym chemicznym i finansowym zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii. Zarządzał zmianą poprzez określanie celów, przywództwo w zespole i sprawną komunikacje. Szczególnie bogate doświadczenia w zakresie tworzenia i rozwoju działów finansowych, integracji oraz restrukturyzacji operacyjnej, tworzeniu nowoczesnych rozwiązań dla księgowości, działu informatyki, działu zakupów, logistyki i działu obsługi klienta. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki - obecnie SGH. Od roku 2017 członek Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A..
  Niezależny Członek Rady Nadzorczej.
 3. Jakub Papierski - Członek Rady Nadzorczej
  Jakub Papierski (1972) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz posiada licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w krajowych i zagranicznych instytucjach finansowych (m.in. PKO Bank Polski, Bank Pekao, Deutsche Bank, Allianz, Creditanstalt IB). Posiada także głębokie rozumienie mechanizmów rynków finansowych i kapitałowych, a w trakcie swojej kariery był zaangażowany w liczne debiuty giełdowe największych polskich emitentów i największe transakcje kapitałowe na polskim rynku. W latach 2010-2021 był wiceprezesem Zarządu PKO Banku Polskiego, gdzie nadzorował Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, Skarb i finansowanie Banku na rynkach finansowych, Dom Maklerski oraz własne transakcje kapitałowe Banku. Zasiadał w Komitecie Kredytowym oraz Komitecie Zarządzania Aktywami i Pasywami. Przewodniczył Radom Nadzorczym PKO TFI, PKO PTE, PKO Leasing, PKO Bank Hipoteczny oraz Kredobank. W latach 2011-19 był także członkiem rady europejskiego infrastrukturalnego funduszu rozwojowego Marguerite Infrastructure Fund, wspólnego projektu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, PKO Banku Polskiego i 4 rządowych banków rozwojowych z Niemiec (KfW), Włoch (CDP), Hiszpanii (ICO) i Francji (CDC). Karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku w firmie konsultingowej Pro-Invest International oraz w Domu Maklerskim ProCapital. Od 1996 roku pracował w Creditanstalt Investment Bank, a następnie w Deutsche Morgan Grenfell/Deutsche Bank Research zajmując się sektorem bankowym w Europie Środkowej i Wschodniej. W latach 2001-2003 pełnił funkcję CFO / Dyrektora Wykonawczego Pionu Finansowego w Banku Pekao (Unicredit), a następnie objął stanowisko prezesa Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA. Od 2006 pełnił jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pioneer Pekao TFI S.A. W latach 2009-2010 pełnił funkcję prezesa Zarządu Allianz Bank Polska SA. Jakub Papierski jest Laureatem Nagrody im. Lesława Pagi. W latach 2005-2009 był przewodniczącym Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego przy Fundacji im. Lesława Pagi. Jest także członkiem Rady Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku/Kalisz.
 4. Jerzy Smardzewski - Członek Rady Nadzorczej
  Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski ukończył studia magisterskie na Wydziale Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu w 1986 roku. W 1991 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, a następnie w 1998 roku doktora habilitowanego nauk leśnych w zakresie drzewnictwa, technologia drewna, meblarstwo. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2002 roku, a od 2008 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Meblarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Odbył zagraniczne staże naukowe na Technische Universität Dresden (1989 r.), Aristotele University of Tessaloniki (2007 r.), Bartin University oraz Karabük University w Turcji (2012 r.). W latach 1997-2001 był dyrektorem ds. produkcji w fabryce mebli Balma S.A., a w 2008 Dyrektorem Generalnym Fabryki mebli Wiaza w Kostrzyniu Wlkp. Pełnił funkcję prodziekana ds. studiów na Wydziale Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu w latach 2002-2005. Funkcję Kierownika Katedry Meblarstwa piastuje od 2006 roku. W 2015 roku był stypendystą UMK w Toruniu jako profesor wizytujacy. Za osiągnięcia naukowe piętnastokrotnie został wyróżniony nagrodami Rektora macierzystej uczelni. W 1996 roku został wyróżniony Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, a w 2000 roku nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Jego dorobek naukowy obejmuje łącznie ponad 370 publikacji i opracowań w tym 7 podręczników i 12 zgłoszeń patentowych.
  Niezależny Członek Rady Nadzorczej.
 5. Piotr Szczepiórkowski - Członek Rady Nadzorczej
  Ekspert w zakresie systemów emerytalnych, zarządzania aktywami i rynków kapitałowych. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 136), jest członkiem rzeczywistym Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy, członkiem CFA Society Poland (CFA Charterholder). Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (1985). Rozpoczął prace zawodową jako asystent na macierzystym wydziale PW (1985-1990), następnie pracował w Ministerstwie Finansów (Departament Instytucji Finansowych) i Banku Gospodarstwa Krajowego (Departament Gospodarki Pieniężnej). Przez wiele lat (1993-2016) związany zawodowo z grupą Commercial Union Polska (obecnie Aviva Polska) zajmując kolejno stanowiska w Departamencie Finansowym Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie: księgowego (6 miesięcy stażu), Wicedyrektora Finansowego (12miesięcy), Wicedyrektora odpowiedzialnego za Inwestycje (Investment Director – 1995-1998). W tym okresie stworzył zasady procesu inwestycyjnego, opracował metodykę prowadzenia Funduszu Gwarantowanego i zbudował wiodący zespół inwestycyjny. Pracę w Commercial Union PTE rozpoczął (1999) na stanowisku Wiceprezesa Zarządu -Dyrektora Inwestycyjnego. Stworzył 10 osobowy zespół Departamentu Inwestycji odpowiedzialny za zarządzanie aktywami największego otwartego funduszu inwestycyjnego. W 2001 mianowany na stanowisko prezesa Zarządu PTE nadzorował proces sprzedażowy, marketing i działalność inwestycyjną Funduszu. Kierował pracami Komitetu Inwestycyjnego i Komitetu Strategicznego Towarzystwa. Członek Komisji Rewizyjnej Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Aktywnie uczestniczył w pracach nad wprowadzeniem zasad Ładu Korporacyjnego na polskim rynku kapitałowym (jako członek Polskiego Instytutu Dyrektorów).W trakcie kariery zawodowej zrealizował program kształcenia prowadzący do uzyskania kwalifikacji ACCA zdając wszystkie 14 egzaminów, ukończył kursy Executive Management Development organizowane przez Ashridge Management School, CEDEP (Fontainebleau), Columbia University i Wharton School of Business ( w łącznym wymiarze ponad 13 tygodniowych sesji). Niezależny członek Rad Nadzorczych: Ipopema Securities, Ipopema TFI i NFI Octava.
 6. Agnieszka Zalewska - Członek Rady Nadzorczej
  Agnieszka Zalewska. Jest radcą prawnym, specjalizuje się w tematyce prawa handlowego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie w Białymstoku. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane, m.in. z nadzorem korporacyjnym oraz transakcjami na rynku kapitałowym. Od 2018 roku związana z Grupą Kapitałową PZU. Zatrudniona na stanowiskach Dyrektora Biura Zarządu oraz Doradcy Zarządu Banku Pekao SA, Dyrektora Biura Nadzoru Korporacyjnego w Grupie PZU, menedżera ds. nadzoru korporacyjnego. Przed zatrudnieniem w Grupie PZU w latach 2002-2017 związana z Grupą Kapitałową PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., gdzie odpowiadała za zapewnienie bezpieczeństwa prawnego oraz obszar nadzoru właścicielskiego. Piastowała m.in. stanowiska prawnika, Głównego Specjalisty radcy prawnego, Zastępcy Dyrektora Biura Prawnego, Dyrektora Departamentu Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego. Zasiada w Radach Nadzorczych: PZU Pomoc SA, Grupa Kęty S.A. oraz RUCH S.A. Wcześniej zdobywała doświadczenie w Radach Nadzorczych: PZU Zdrowie SA w Warszawie, Omicron Bis S.A. w Warszawie, PGE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie, Exatel S.A. w Warszawie, Autostrada Wielkopolska w Poznaniu, Fundacja PGE Energia z serca w Warszawie, PGE Energia Jądrowa S.A. w Warszawie, PGE Obrót S.A. w Rzeszowie, PGE Serwis sp. z o.o. w Warszawie.

Dbamy o Twoją prywatność

Gdy odwiedzasz dowolną stronę internetową, może ona przechowywać lub wyszukiwać informacje w przeglądarce, głównie w postaci plików cookie (tzw. ciasteczka). Aby poprawić efektywność serwisu, umożliwić integrację kanałów społecznościowych oraz lepiej dopasować ofertę do Twoich zainteresowań i preferencji, FORTE (razem ze swoimi partnerami) również przetwarza informacje dotyczące Twojej wizyty stosując cookies. Zaznaczamy, że zbierane pliki nie przechowują żadnych danych osobowych. Klikając na USTAWIENIA PLIKÓW COOKIE, możesz zarządzać swoimi zgodami i znaleźć więcej informacji o plikach cookie, z których korzystamy.

Wymagane:Zawsze aktywne

Te pliki cookie są niezbędne do działania witryny i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Zazwyczaj są one ustawiane wyłącznie w odpowiedzi na podejmowane przez Ciebie działania, które są równoznaczne z żądaniem usług, takich jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała Cię o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działać.

Funkcjonalne:

Te pliki cookie służą nam do analizowania sposobu korzystania z naszego serwisu. Zebrane dane pomagają wykrywać błędy i opracowywać nowe projekty. Pozwala nam to również na testowanie skuteczności naszego serwisu. Ponadto te pliki cookie dostarczają informacji do analizy reklamowej i marketingu.

Analityczne:

Te pliki cookie pozwalają nam zliczać wizyty i źródła odwiedzin, dzięki czemu możemy mierzyć i usprawniać wydajność naszej witryny. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony i podstrony są najpopularniejsze i najmniej popularne, oraz zobaczyć, jak użytkownicy poruszają się po witrynie. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane (sumowane), w związku z czym - anonimowe.

Reklamowe:

Te pliki cookie mogą być ustawiane za pośrednictwem naszej witryny przez naszych partnerów reklamowych. Mogą być wykorzystywane przez te firmy do budowania profilu Twoich zainteresowań i wyświetlania odpowiednich reklam w innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, ale opierają się na jednoznacznej identyfikacji przeglądarki i urządzenia internetowego. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, zobaczysz więcej reklam, niedopasowanych do Twoich preferencji.

Ustawienia plików cookie