Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne

  Niniejsza strona internetowa (dalej Portal) jest obsługiwana przez FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Biała 1) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000021840, o kapitale zakładowym 23 930 769 PLN w całości opłaconym, posiadającą NIP: 7590005082, REGON: 550398784 (dalej Spółka).

  Polityka Prywatności określa zasady:

  1. przetwarzania danych osobowych przez FABRYKI MEBLI FORTE S.A.,

  2. przechowywania informacji o użytkownikach na serwerze Spółki w formie logów,

  3. przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach użytkowników za pomocą plików cookies, tzw. ciasteczek.

  Portal pozyskuje dane od użytkowników w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie podawane informacje w formularzach (m.in. formularz kontaktowy, serwis powiadamiający, formularz aplikacyjny dla kandydatów do pracy, formularz konkursowy),

  2. poprzez zapisywanie logów serwera www przez Spółkę,

  3. poprzez zapisywanie plików cookies na urządzeniach użytkowników.

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez FABRYKI MEBLI "FORTE" S.A.,

  Szanując prawo do prywatności, osób których dane zostały pozyskane przez FARYKI MEBLI „FORTE” S.A. w zw. z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą, informujemy, że dane te przetwarza są zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo. Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania FABRYKI MEBLI ”FORTE” S.A. przedstawia zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”):

  1. Administratorem danych osobowych jest FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Biała 1),

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Michał Kluska. Z Inspektorem można skontaktować się poprzez e-mail daneosobowe@forte.com.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

  3. FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej przetwarza dane osobowe w następujących celach zależnych od określonego stanu faktycznego:

   L.p.

   Cel przetwarzania

   Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

   Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jeśli występuje

   1.

   Przetwarzanie danych w związku z wpływającymi:

   • zapytaniami klientów lub potencjalnych klientów,

   • zapytania dotyczące udzielenia pomocy materialnej,

   • dokumentami rekrutacyjnymi

   • zgłoszeniami nadużyć

   w tym w ramach formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.forte.com.pl

   art. 6 ust. 1 lit. b RODO

   art. 6 ust. 1 lit. f RODO

   Dane osobowe będą przetwarzane przez czas przygotowania i udzielenia odpowiedzi adresatom wiadomości oraz w terminach, o których stanowią przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

   W przypadku rekrutacji dane będą przetwarzane przez czas wskazany w punkcie 4 poniżej.

   Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane prze klientów lub potencjalnych klientów z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie.

   2.

   Zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem w tym przetwarzanie danych pracowników/współpracowników klienta lub kontrahenta, działających w jego imieniu.

   art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO

   Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.

   W związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/współpracownikami klientów i kontrahentów.

   3.

   Rozpatrywanie reklamacji oraz zgłoszenia szkody wyrządzonej przez produkt.

   art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO

   Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

   Administrator w związku z rozpatrywaniem reklamacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami klientów.

   4.

   Prowadzenie rekrutacji

   Art. 6 ust. 1 lit. a oraz 6 ust. 1 lit. c RODO

   Przez okres 3 miesięcy od czasu zakończenia procesu rekrutacji rozumianego jako podpisanie umowy z jednym z kandydatów, chyba że wyrażono zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji – wówczas okres ten będzie wynosił 1 rok od momentu zakończenia roku, w którym przekazane zostały dokumenty aplikacyjne.

    

   5.

   Przetwarzanie danych osobowych pracowników/współpracowników Administratora

   art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

   art. 6 ust. 1 lit. lit. b RODO,

   art. 6 ust. 1 lit. c RODO

   Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przez lat 50, w niektórych przypadkach przez lat 10. 10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika, będzie stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. W przypadku pracowników zatrudnionych w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez okres 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że pracodawca złoży oświadczenie o zamiarze przekazania za wszystkich zatrudnionych w tym okresie pracowników i zleceniobiorców raportów informacyjnych, a także raporty te faktycznie złoży.

   W przypadku umów cywilnoprawnych umowy te będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.

   Wizerunek administrator wykorzystuje jedynie na podstawie zgody pracownika/ współpracownika.

    

   6.

   Realizacją obowiązków prawnych ciążących na administratorze w zw. z możliwością dochodzenia i obrony roszczeń oraz w zakresie wynikających z obowiązujących przepisów prawa np. (jeżeli dotyczy) przepisów podatkowych, przepisów prawa pracy, przepisów zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (w tym archiwizowanie dokumentów)

   art. 6 ust. 1 lit. c RODO

   Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.

    

   7.

   Dochodzenie lub obrona roszczeń w zw. z prowadzoną działalnością Administratora (w tym archiwizowanie dokumentów)

   art. 6 ust. 1 lit. f RODO

   Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń. Do czasu przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

   Administrator ma prawnie uzasadniony interes w celu przetwarzania danych w związku z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami, związanymi z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

   8.

   Kontrola dostępu, w tym monitoring na teren administratora danych w celach podniesienia bezpieczeństwa osób przebywających na tym terenie (np. klienci, przedstawiciele kontrahentów, pracownicy/współpracownicy) i ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji.

   art. 6 ust. 1 lit. f RODO

   Do czasu wniesienia prawnie uzasadnionego sprzeciwu, nie dłużej niż rok czasu.

   Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu, wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub do czasu wniesienia sprzeciwu.

   Prowadzenie kontroli dostępu dla osób przebywający na terenie administratora wynika z jego prawnie uzasadnionego interesu.

    

   9.

   Przekazywania informacji promujących działalność administratora (prowadzenie działań marketingowych) w tym otrzymywania neewsletera.

   art. 6 ust. 1 lit. a RODO

   art. 6 ust. 1 lit. f RODO

   Do czasu:

   • wycofania zgody, w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych osobowych tj. na działania marketingowe przy wykorzystaniu podanego adresu mailowego oraz numeru telefonu, gdzie zgoda jest odbierana

   • wniesienia prawnie uzasadnionego sprzeciwu, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora,

   Prowadzenie działań marketingowych promujących działalność administrator.

   10.

   Udział w konkursach i akcjach promocyjnych

   art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Do czasu: dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu lub promocji, a w przypadku laureatów również po zakończeniu konkursu w celu przekazania nagród oraz obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określonych w odpowiednich przepisach, maksymalnie 6 lat.

   Prowadzenie działań marketingowych i promujących działalność i produkty Administratora.


   Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze, niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

    

   4 . Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, a więc podmiotom, którym FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. może ujawniać dane osobowe, będą:

   • organy państwowe lub inne podmioty upoważnione do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach szczególnych,

   • Poczta Polska oraz firmy kurierskie,

   • banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

   • podmioty świadczące na rzecz administratora usługi wspierające jego funkcjonowanie w zakresie świadczonych usług tj. m.in. dostawcy usług IT, podmioty audytujące, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi, wspierające proces rekrutacji, podmioty świadczące usługi marketingowe - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora,

   • pracownicy / współpracownicy administratora.

   5. Każdej osobie, której danę są przetwarzane w sytuacjach przewidzianych prawem przysługują następujące prawa:

   • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

   • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

   • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,

   • prawo do przenoszenia danych;

   • prawo wniesienia sprzeciwu;

   • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia.

   6 .Każdej osobie, której danę są przetwarzane w sytuacjach przewidzianych prawem przysługują również następujące prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Więcej informacji na temat wniesienia skargi znajduje się pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

   7. FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. przetwarza dane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli co do zasady nie przekazuje tych danych do państw trzecich.

   Jednakże w określonych sytuacjach może dojść do przekazania danych do państwa trzeciego, w szczególności gdy przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą, jak również gdy przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną.

   Nadto, mogą zdarzyć się sytuacje, że podstawowe dane służbowe pracownika/ współpracownika … sp. z o.o. (takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu służbowego oraz adres e-mail) mogą zostać przekazane do państw trzecich. Niezbędność przekazania danych do państw trzecich uwarunkowana jest wykonaniem umowy pomiędzy …. sp. z o.o. a pracownikiem/ współpracownikiem, którego dane osobowe są przekazywane. Przekazanie do państwa trzeciego danych osobowych pracownika/ współpracownika, dotyczy tych osób którzy będą wykonywać czynności na rzecz klienta lub potencjalnego klienta z państwa trzeciego.
   8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do m.in.: uzyskania odpowiedzi na przesłane do Administratora pytanie, zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, udziału w procesie rekrutacji organizowanym przez Administratora, otrzymywania materiałów dotyczących produktów Administratora. Obowiązek przetwarzania danych przez Administratora może być również wymogiem ustawowym (patrz. punkt 6 celów tabeli powyżej).

   9. Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych.

 2. Logi serwera

  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników Portalu są zapisywane w postaci logów na serwerze Spółki. Dane zbierane w ten sposób wykorzystywane są jedynie w celu administrowania Portalem.

  2. Dane zebrane w sposób opisany w niniejszym rozdziale nie pozwalają na identyfikację określonych osób.

  3. Przeglądane treści identyfikowane są za pomocą adresów URL. Dopuszcza się również możliwość zapisu informacji o przeglądarce użytkownika, adresie IP oraz dacie i godzinie wejścia.

 3. Pliki cookies

  1. Portal korzysta z plików cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności w postaci plików tekstowych, które zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika Portalu, mających na celu ułatwienie użytkownikom korzystanie z Portalu.

  2. Pliki cookies kojarzone są wyłącznie z przeglądarką danej stacji roboczej, zapewniając tym samym anonimowość użytkownika korzystającego z Portalu.

  3. Pliki cookies zawierają w szczególności nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  4. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniach końcowych użytkowników jest Spółka.

  5. Pliki cookies wykorzystywane są:

   • w celach statystycznych, umożliwiających zrozumienie sposobów korzystania z Portalu przez użytkowników,

   • w celu dostosowania Portalu do preferencji użytkownika, w szczególności jego odpowiedniego wyświetlenia,

   • fakultatywnie w celu utrzymania sesji zalogowanego użytkownika, tak aby nie musiał dokonywać autoryzacji na każdej podstronie.

  6. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookies. Jednakże użytkownicy Portalu mogą w każdej chwili wyłączyć obsługę plików cookies lub ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby informowała o każdej próbie przesłania plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach danej przeglądarki internetowej.

  7. Spółka informuje, iż ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą spowodować ograniczenia funkcjonalności Portalu, a w skrajnych przypadkach całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

  8. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez współpracujących ze Spółką partnerów.

Dbamy o Twoją prywatność

Gdy odwiedzasz dowolną stronę internetową, może ona przechowywać lub wyszukiwać informacje w przeglądarce, głównie w postaci plików cookie (tzw. ciasteczka). Aby poprawić efektywność serwisu, umożliwić integrację kanałów społecznościowych oraz lepiej dopasować ofertę do Twoich zainteresowań i preferencji, FORTE (razem ze swoimi partnerami) również przetwarza informacje dotyczące Twojej wizyty stosując cookies. Zaznaczamy, że zbierane pliki nie przechowują żadnych danych osobowych. Klikając na USTAWIENIA PLIKÓW COOKIE, możesz zarządzać swoimi zgodami i znaleźć więcej informacji o plikach cookie, z których korzystamy.

Wymagane:Zawsze aktywne

Te pliki cookie są niezbędne do działania witryny i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Zazwyczaj są one ustawiane wyłącznie w odpowiedzi na podejmowane przez Ciebie działania, które są równoznaczne z żądaniem usług, takich jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała Cię o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działać.

Funkcjonalne:

Te pliki cookie służą nam do analizowania sposobu korzystania z naszego serwisu. Zebrane dane pomagają wykrywać błędy i opracowywać nowe projekty. Pozwala nam to również na testowanie skuteczności naszego serwisu. Ponadto te pliki cookie dostarczają informacji do analizy reklamowej i marketingu.

Analityczne:

Te pliki cookie pozwalają nam zliczać wizyty i źródła odwiedzin, dzięki czemu możemy mierzyć i usprawniać wydajność naszej witryny. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony i podstrony są najpopularniejsze i najmniej popularne, oraz zobaczyć, jak użytkownicy poruszają się po witrynie. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane (sumowane), w związku z czym - anonimowe.

Reklamowe:

Te pliki cookie mogą być ustawiane za pośrednictwem naszej witryny przez naszych partnerów reklamowych. Mogą być wykorzystywane przez te firmy do budowania profilu Twoich zainteresowań i wyświetlania odpowiednich reklam w innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, ale opierają się na jednoznacznej identyfikacji przeglądarki i urządzenia internetowego. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, zobaczysz więcej reklam, niedopasowanych do Twoich preferencji.

Ustawienia plików cookie