Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne

  Niniejsza strona internetowa (dalej Portal) jest obsługiwana przez FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Biała 1) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000021840, o kapitale zakładowym 23 901 084 PLN w całości opłaconym, posiadającą NIP: 7590005082, REGON: 550398784 (dalej Spółka).

  Polityka Prywatności określa zasady:

  1. przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających z Portalu,

  2. przechowywania informacji o użytkownikach na serwerze Spółki w formie logów,

  3. przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach użytkowników za pomocą plików cookies, tzw. ciasteczek.

  Portal pozyskuje dane od użytkowników w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie podawane informacje w formularzach (m.in. formularz kontaktowy, serwis powiadamiający, formularz aplikacyjny dla kandydatów do pracy),

  2. poprzez zapisywanie logów serwera www przez Spółkę,

  3. poprzez zapisywanie plików cookies na urządzeniach użytkowników.

 1. Dane osobowe zbierane w formularzach kontaktowych

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO) pragniemy poinformować się, że:
  1. Administratorem danych osobowych użytkowników Portalu jest FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Biała 1),

  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z administratorem pod adresem mailowym daneosobowe@forte.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  3. Dane osobowe przetwarzane będą w zależności do wykorzystanego przez użytkownika Portalu formularza kontaktowego w celu:

   a) kontaktu z użytkownikiem Portalu przez FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. w odpowiedzi na skierowane przez użytkownika zapytanie. Podstawę przetwarzania stanowi dobrowolna – jednak niezbędna do obsługi zapytania - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO),

   b) kontaktu z użytkownikiem Portalu przez FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. na potrzeby przeprowadzanej rekrutacji (w zależności do tego, na co wyraziłeś zgodę – na potrzeby obecnej rekrutacji oraz/lub rekrutacji przyszłych). Podstawę przetwarzania stanowi dobrowolna – jednak niezbędna do udziału w procesie rekrutacji - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) oraz obowiązek prawny ciążący na administratorze w zakresie gromadzonych danych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),

  4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy państwowe upoważnione do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach szczególnych a także Poczta Polska oraz firmy kurierskie. Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane firmom świadczącym na rzecz administratora usługi wspierające jego funkcjonowanie w zakresie świadczonych usług tj. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi wspierające proces rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z naszymi jako administratora poleceniami. Dane osobowe będą przetwarzane przez uprawnionych w tym zakresie pracowników/współpracowników administratora.

  5. Dane Użytkownika Portalu przetwarzane będą przez czas:

   a) przygotowania i udzielenia odpowiedzi, ewentualnie do momentu cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych. Po udzieleniu odpowiedzi dane będą przetwarzane w terminach, o których stanowią przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.),

   b) trwania procesu rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po jej zakończeniu rozumianego jako podpisanie umowy z jednym z kandydatów, lub przez okres roku, licząc od końca roku, w którym zostały przekazane dokumenty aplikacyjne, jednak tylko jeśli użytkownik Portalu wyraził dodatkową zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji,

  6. Każdej osobie, której danę są przetwarzane w sytuacjach przewidzianych prawem przysługują następujące prawa:

   • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

   • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

   • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,

   • prawo do przenoszenia danych;

   • prawo wniesienia sprzeciwu;

   • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia.

  7. Użytkownik Portalu posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

  8. Dane Użytkownika Portalu nie będą przekazywane od państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

  9. Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych Użytkownika Portalu ani ich profilowania.

 1. Logi serwera

  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników Portalu są zapisywane w postaci logów na serwerze Spółki. Dane zbierane w ten sposób wykorzystywane są jedynie w celu administrowania Portalem.

  2. Dane zebrane w sposób opisany w niniejszym rozdziale nie pozwalają na identyfikację określonych osób.

  3. Przeglądane treści identyfikowane są za pomocą adresów URL. Dopuszcza się również możliwość zapisu informacji o przeglądarce użytkownika, adresie IP oraz dacie i godzinie wejścia.

 1. Pliki cookies

  1. Portal korzysta z plików cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności w postaci plików tekstowych, które zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika Portalu, mających na celu ułatwienie użytkownikom korzystanie z Portalu.

  2. Pliki cookies kojarzone są wyłącznie z przeglądarką danej stacji roboczej, zapewniając tym samym anonimowość użytkownika korzystającego z Portalu.

  3. Pliki cookies zawierają w szczególności nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  4. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniach końcowych użytkowników jest Spółka.

  5. Pliki cookies wykorzystywane są:

   • w celach statystycznych, umożliwiających zrozumienie sposobów korzystania z Portalu przez użytkowników,

   • w celu dostosowania Portalu do preferencji użytkownika, w szczególności jego odpowiedniego wyświetlenia,

   • fakultatywnie w celu utrzymania sesji zalogowanego użytkownika, tak aby nie musiał dokonywać autoryzacji na każdej podstronie.

  6. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookies. Jednakże użytkownicy Portalu mogą w każdej chwili wyłączyć obsługę plików cookies lub ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby informowała o każdej próbie przesłania plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach danej przeglądarki internetowej.

  7. Spółka informuje, iż ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą spowodować ograniczenia funkcjonalności Portalu, a w skrajnych przypadkach całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

  8. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez współpracujących ze Spółką partnerów.

close
Ten serwis użytwa "ciasteczek" (cookies) aby ułatwić Ci dostęp do treści, a także w celu prowadzenia działań marketingowych i statystycznych. Zapisujemy i odczytujemy te tymczasowe informacje tylko w sposób dozwolony przez Twoją przeglądarkę. W jej ustawieniach możesz zmienić te preferencje zgodnie ze swoimi upodobaniami.