Ład korporacyjny

 1. Sprawozdania Rady Nadzorczej
 2. Dokumenty korporacyjne
 3. Reguła dotycząca zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

  Wybór biegłego rewidenta należy do Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, powołany przez Radę Nadzorczą Komitet Audytu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. opracował politykę wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania ustawowych sprawozdań finansowych FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., a także procedurę wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. oraz politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem na rzecz FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. Zgodnie z powołanymi dokumentami, analizę ofert na badanie sprawozdań przeprowadza Członek Zarządu Spółki odpowiedzialny za finanse, który swoją rekomendację dotyczącą wyboru firmy audytorskiej przedstawia Komitetowi Audytu. Następnie Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej Spółki co najmniej dwie firmy audytorskie, ze wskazaniem preferencji Komitetu Audytu, której firmie Komitet Audytu planuje powierzyć badanie sprawozdań. Ostateczną decyzję podejmuje Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały. Umowa z firmą audytorską zawierana jest na okres nie krótszy niż 2 lata z możliwością przedłużenia na kolejne oznaczone okresy z uwzględnieniem wynikających z przepisów zasad rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta.

 4. Użyteczne strony
  1. Giełda Papierów Wartościowych - www.gpw.pl
  2. Komisja Nadzoru Finansowego - www.knf.gov.pl
  3. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych - www.seg.org.pl
  4. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych - www.kdpw.pl
 5. Raporty dot. ładu korporacyjnego
 6. Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016
close
Ten serwis użytwa "ciasteczek" (cookies) aby ułatwić Ci dostęp do treści, a także w celu prowadzenia działań marketingowych i statystycznych. Zapisujemy i odczytujemy te tymczasowe informacje tylko w sposób dozwolony przez Twoją przeglądarkę. W jej ustawieniach możesz zmienić te preferencje zgodnie ze swoimi upodobaniami.